1

เข้าสู่ระบบ e-Learning

คู่มือการใช้งานระบบ e-Learning คลิก

กำหนดการ ภาค 1/59 การเรียนในระบบ e-Learning

มิถุนายน 2559 เปิดบทเรียนในระบบ e-Learning

ศึกษาบทเรียน อ่านและทำความเข้าใจกับสรุปบทเรียนแต่ละ Part รวม 7 Part

เก็บคะแนนในแต่ละ Part โดยเก็บคะแนน Part ละ 10 คะแนน

กันยายน 2559 สอบปลายภาค ตามตารางสอบของแต่ละวิทยาลัย

คะแนนในระบบ e-Learning ภาค1/59

1. คะแนนเก็บ Part ละ 10 คะแนน 7 Part รวม 70 คะแนน

2. สอบปลายภาค คะแนนเต็ม 30 คะแนน

 

รวม 100 คะแนน

ตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

คู่มือการใช้งานระบบ e-Learning คลิก

1

เข้าสู่ระบบ e-Learning