1

เข้าสู่ระบบ e-Learning

กำหนดการ ภาค 2/58 การเรียนในระบบ e-Learning

2 - 29 พย. 58 เรียนบทเรียนชุดที่ 1 ทำแบบฝึกหัดชุดที่ 1 เก็บคะแนน

23 - 29 พย. 58 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

30 พย. - 29 ธค. 58 เรียนบทเรียนและแบบฝึกหัดกลางภาค เก็บคะแนน

21 - 29 ธค. 58 สอบกลางภาค

4 - 31 มค. 59 เรียนบทเรียนและแบบฝึกหัดชุดที่ 2 เก็บคะแนน

25 - 31 มค. 59 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

1 - 29 กพ. 59 เรียนบทเรียนและแบบฝึกหัดปลายภาค เก็บคะแนน

22 - 29 กพ. 59 สอบปลายภาค

คะแนนในระบบ e-Learning ภาค2/58

1. ก่อนสอบกลางภาค 15 คะแนน ประกอบด้วย

1.1. แบบฝึกหัดชุดที่ 1 ก่อนสอบกลางภาค 5 คะแนน

1.2. สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 ก่อนสอบกลางภาค 10 คะแนน

2. กลางภาค คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วย

2.1 แบบฝึกหัดกลางภาค 10 คะแนน

2.2 สอบกลางภาค 20 คะแนน

3. หลังสอบกลางภาค 15 คะแนน ประกอบด้วย

3.1. แบบฝึกหัดชุดที่ 2 หลังสอบกลางภาค 5 คะแนน

3.2. สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 หลังสอบกลางภาค 10 คะแนน

4. ปลายภาค คะแนนเต็ม 40 คะแนน

4.1 แบบฝึกหัดปลายภาค 10 คะแนน

4.2 สอบปลายภาค 30 คะแนน

รวม 100 คะแนน

ตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

เข้าสู่ระบบ e-Learning