1

เข้าสู่ระบบ e-Learning

คู่มือ e-Learning

กำหนดการ ภาค 2/60 การเรียนในระบบ e-Learning

พฤศจิกายน 2560 เริ่มเรียนบทเรียนในระบบ e-Learning

ศึกษาบทเรียน อ่านและทำความเข้าใจกับสรุปบทเรียนแต่ละ Part รวม 7 Part

เก็บคะแนนในแต่ละ Part โดยสอบเก็บคะแนน Part ละ 10 คะแนน

กุมภาพันธ์ 2561 สอบปลายภาค ตามตารางสอบปลายภาคของแต่ละวิทยาลัย

 

คะแนนในระบบ e-Learning

1. คะแนนเก็บ Part ละ 10 คะแนน 7 Part รวม 70 คะแนน

2. สอบปลายภาค คะแนนเต็ม 30 คะแนน

 

รวม 100 คะแนน

ตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

คู่มือ e-Learning

1

เข้าสู่ระบบ e-Learning