1

เข้าสู่ระบบ e-Learning

กำหนดการ การเรียนในระบบ e-Learning

1 มิถุนายน 2558 เริ่มเรียนบทเรียนชุดที่ 1 ทำแบบฝึกหัดชุดที่ 1 เก็บคะแนน

29 มิย. - 5 กค. 58 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1

6 กรกฎาคม 2558 เปิดบทเรียนและแบบฝึกหัดกลางภาคเก็บคะแนน พร้อมทั้งปิดบทเรียน แบบฝึกหัดและสอบชุดที่ 1

1 - 9 สิงหาคม 2558 สอบกลางภาค

10 สิงหาคม 2558 เปิดบทเรียนและแบบฝึกหัดชุดที่ 2 เก็บคะแนน พร้อมทั้งปิดบทเรียน แบบฝึกหัดและสอบกลางภาค

24 - 30 สิงหาคม 2558 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2

31 สิงหาคม 2558 เปิดบทเรียนและแบบฝึกหัดปลายภาค เก็บคะแนน พร้อมทั้งปิดบทเรียน แบบฝึกหัดและสอบชุดที่ 2

21 - 30 กันยายน 2558 สอบปลายภาค

คะแนนในระบบ e-Learning ปีการศึกษา 2558

1. ก่อนสอบกลางภาค 15 คะแนน ประกอบด้วย

1.1. แบบฝึกหัดชุดที่ 1 ก่อนสอบกลางภาค 5 คะแนน

1.2. สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 ก่อนสอบกลางภาค 10 คะแนน

2. กลางภาค คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วย

2.1 แบบฝึกหัดกลางภาค 10 คะแนน

2.2 สอบกลางภาค 20 คะแนน

3. หลังสอบกลางภาค 15 คะแนน ประกอบด้วย

3.1. แบบฝึกหัดชุดที่ 2 หลังสอบกลางภาค 5 คะแนน

3.2. สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 หลังสอบกลางภาค 10 คะแนน

4. ปลายภาค คะแนนเต็ม 40 คะแนน

4.1 แบบฝึกหัดปลายภาค 10 คะแนน

4.2 สอบปลายภาค 30 คะแนน

รวม 100 คะแนน

ตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

1

เข้าสู่ระบบ e-Learning