1

เข้าสู่ระบบ e-Learning

คู่มือ e-Learning

การเรียนในระบบ e-Learning วิทยาลัยในเครือไทย-เทค

เข้าระบบ e-Learning โดยรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจาก Admin e-Learning ประจำวิทยาลัย

ศึกษาบทเรียน อ่านและทำความเข้าใจกับสรุปบทเรียนแต่ละ Section รวม 5 Section

เก็บคะแนนในแต่ละ Section โดยสอบเก็บคะแนน Section ละ 10 คะแนน 5 Section รวม 50 คะแนน

สอบกลางภาค 20 คะแนน ใน Section ที่ 6 และ 7

สอบปลายภาค 30 คะแนน ใน Section ที่ 1 - 7 ตามตารางสอบของแต่ละวิทยาลัย

 

คะแนนในระบบ e-Learning

1. คะแนนเก็บ Section ละ 10 คะแนน 5 Section รวม 50 คะแนน

2. สอบกลางภาค คะแนนเต็ม 20 คะแนน

3. สอบปลายภาค คะแนนเต็ม 30 คะแนน

 

รวม 100 คะแนน

ตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

คู่มือ e-Learning

1

เข้าสู่ระบบ e-Learning